ژاپن (آسیا)

مجمع‌الجزایر ژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی‌ است، که یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادیِ جهان و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظرتولید ناخالص داخلی است.(۵/۴۷۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به گزارش صندوق بین‌المللی پول) ژاپن یک کشور پادشاهی‌است که برمبنای قانون اساسی ژاپن اداره می‌شود.ژاپن کشوری کاملاً محصور شده در آب است که با مرزهای آبی با کشورهای چین، کره جنوبی، کره شمالی و روسیه همسایه‌است. این کشور در پایان جنگ جهانی دوم، تمامی متصرفات فراسوی دریایی خود، از جمله کشور کره را که در آن زمان ۴٫۵٪ درصد کل کشور را تشکیل می‌داد، از دست داد. وسعت کنونی ژاپن ۳۸۷۰۰۰ کیلومتر مربع است (کمتر ازایالت کالیفرنیا در آمریکا)، تقلیل یافت.ژاپن با جمعیتی در حدود ۱۲۸ میلیون نفر دهمین کشور پرجمعیت جهان است. توکیو پایتخت ژاپن با بالغ بر ۳۵ میلیون نفر جمعیت از بزرگترین و گرانترین پایتخت‌های جهان است.ژاپنی‌ها کشورشان را «نیپون کوکو» خطاب می‌کنند که به معنی خاستگاه خورشید است. مطالعات باستان‌شناسی سابقه سکونت انسان در این کشور را از دوران پارینه‌سنگیپسین می‌داند. ژاپن کشوری کوهستانی‌است و بیشتر جزایر آن آتشفشانی و بشدت زلزله‌خیز است، آمار نشان می‌دهد که سالانه حدود ۱۵۰۰ زمین لرزه در ژاپن روی می‌دهد.کشور ژاپن عضو سازمان ملل متحد، جی۴، جی۸ و APEC است. ژاپن پنجمین بودجه دفاعی جهان را دارد (۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱) و چهارمین کشور صادرکننده در جهان (۷۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰) و ششمین کشور بزرگ وارد کننده است (۶۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰).در جنگ جهانی اول، ژاپن از متفقین بود و در جنگ جهانی دوم با متفقین می‌جنگید. پایان جنگ جهانی دوم برای ژاپن بسیار تلخ بود، آنها پس از جنگی دراز مدت در اقیانوس آرام، سرانجام پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی، بدون قید و شرط تسلیم شدند. برآیند این جنگ خانمان‌سوز برای ژاپن به اندازه‌ای وحشتناک بود که بسیاری از تحلیلگران در توصیف آن، عبارت «به کلی ویران شده» را به کار بردند. ژاپن پس از اشغال توسط آمریکا، با یک برنامه پیگیر توسعه صنعتی به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافت و به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا و همچنین دومین قدرت صنعتی جهان بدل شد. این کشور همچنین از بزرگترین هم‌پیمانان و شرکای تجاری آمریکا در قاره آسیا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام تور و رسید سفر درجه هتل هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته پرواز تاریخ حرکت دانلود بروشور

مدارک مورد نیاز سفارت ژاپن

* کلیه مدارک علاوه بر ترجمه انگلیسی نیاز به تایید دادگستری دارند.

۱-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی.

 الف-مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود.

 ب-ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

۶-۲ قطعـه عکـس ۴/۵*۴/۵ رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، کامـلا از روبرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک ، گـردی صـورت کاملامشـخص باشـد،

(حداکثر برای ۶ مـاه اخیر عکس بـا پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد)

۳- اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

۴- اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی ) ارائـه گـردش حسـاب و گواهـی تمکـن الزامیسـت و زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر ۱ روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک بـه سـفارت باشـد و سـایز پرینـت بانکـی A۴ باشـد.

 الف-حسـاب های جاری: کارکرد سـه ماه اخیر و زمان صدور گواهی حسـاب بانکی حداکثر ۱ روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سـفارت باشـد.

 ب-سپرده های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود

* ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد.

۵- اصل و ترجمه سند مالکیت.

۶- (اصـل و ترجمـه مـدارک شـغلی بـه همـراه آخریـن مدرک تحصیلـی و دفترچه بیمه )جهت تایید مدارک شـغلی که برای کلیه مشـاغل الزامی اسـت.

 الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی.

 ب-وکال: پروانه وکالت.

 ج-مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال ، سـمت و میزان حقـوق دریافتـی وتاییدیـه مرخصـی، سـابقه بیمـه از تامیـن اجتماعـی با مهر سـازمان

* ارائه دفترچه بیمه و اصل مدارک تحصیلی الزامی است.( جهت گرفتن تائید دادگستری)

 د-بازنشسته ها: حکم بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی.

 ه-مشـاغل غیردولتـی: گواهـی اشـتغال بـه کار از شـرکت مربوطـه بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان و ارائـه اصـل آخریـن آگهـی تغییرات آن شـرکت.

 ج-در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.

 ی-معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان

 ز-(دانش آموزان، دانشجویان، ) اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل

* جهـت دانـش آموزانـی کـه در سـال تحصیلـی قصـد سـفر دارنـد، عـاوه بـر نامـه اشـتغال بـه تحصیـل، ارائـه اصـل و ترجمـه رضایتنامـه کتبـی از مدیریـت مدرسـه بـا ذکـر تاریـخ سـفر الزامـی می باشـد.(با تائیـد دادگسـتری)

موارد ذیل در نظر گرفته شود:

جهت تائید مدرک تحصیلی برای گرفتن تائید دادگستری و امور خارجه لطفا:

* محصلین در پایه دبستان و راهنمایی: گواهی تحصیلی باید مهر آموزش و پرورش استان تهران و مهر و امضاء شخص مربوطه را داشته باشد.

* محصلیـن در پایـه دبیرسـتان: مرحلـه اول گرفتـن مهـر آمـوزش و پـرورش اسـتان تهـران، مرحلـه دوم مراجعـه بـه پیشـخوان دولـت جهت گرفتـن تائیدیـه تحصیلـی، و ارائـه آدرس دارالترجمـه کـه بعـد از انجـام این مراحـل یک هفته بعـد تائیدیه به دارالترجمه ارسـال مـی گردد.(

قابـل ذکـر اسـت مرحلـه انجـام تائیـد دادگسـتری و امـور خارجـه توسـط دارالترجمـه ۳ تـا ۴ روز کاری زمان مـی برد.

ضمنـا:

* دانشجویان دانشگاه آزاد برای تائید گواهی تحصیلی و مدارک دانشنامه به ستاد مرکزی دانشگاه آزاد مراجعه نمایند.

* دانشـجویان دانشـگاه هـای دولتـی رشـته های علوم پایـه برای تائید گواهـی تحصیلی و مدارک دانشـنامه به وزارت علـوم مراجعه نمایند.

* دانشجویان دانشگاه های دولتی رشته های پزشکی و پیراپزشکی برای تائید گواهی تحصیلی و مدارک دانشنامه به وزارت بهداشت مراجعه نمایند.

۷-برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر می کنند رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه و تائید دادگستری دارد.

۸-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.

 * در صورت درخواست سفارت، حضور افراد بالای ۶ سال در سفارت الزامی میباشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزدآژانس باقی میماند.

* چـک رمـزدار یـا ضمانتنامـه بانکـی حداقـل بـه مبلـغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در وجـه آژانـس محـل ثبـت نـام جهـت ضمانـت حسـن اجـرای تعهـدات کـه پـس ازبررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانتهـای بیشـتر متعاقبـا اعلام می گردد.

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه A۴ و در یک نسخه ارائه شود.

لازم بـه ذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی میباشـد.